Ocenění pro Sabine Gruša

V letošním roce by se dožil 85 let spisovatel, překladatel a diplomat Jiří Gruša, jehož fond je uložen v Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ). Jiří Gruša působil jako velvyslanec naší země ve Spolkové republice Německo v letech 1990–1997 a patřil mezi ty osobnosti, které se zasloužily o narovnávání česko-německých vztahů. Po celou tuto dobu mu byla oporou jeho manželka Sabine Gruša, která osobně navštívila Československo poprvé v roce 1969 a byla tehdy velmi zasažena stavem naší republiky. Proto se také ona sama zapojila do řady aktivit včetně vybudování německé sesterské organizace Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a to přímo na požádání samotné Olgy Havlové. Sabine Gruša se stala zakladatelkou a nejaktivnější členkou představenstva spolku založeného v Bonnu sdružujícího osobnosti společenského kulturního života v Německu zajímající se o Česko. Spolek dodnes pořádá množství benefičních společenských akcí s významnými osobnostmi české kulturní scény. Ze získaných darů a členských příspěvků jsou financovány sociální projekty. Za tuto činnost udělil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský dne 19. října 2023 Sabině Gruša ocenění Gratias agit. Stalo se tak poděkováním za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Blahopřejeme!

Auszeichnung für Sabine Gruša

In diesem Jahr wäre der Schriftsteller, Übersetzer und Diplomat Jiří Gruša 85 Jahre alt geworden, dessen Sammlung in der Abteilung für Geschichte der antitotalitären Kultur des Mährischen Landesmuseums aufbewahrt wird. Jiří Gruša war von 1990 bis 1997 Botschafter unseres Landes in der Bundesrepublik Deutschland und gehörte zu den Persönlichkeiten, die zur Verbesserung der tschechisch-deutschen Beziehungen beitrugen. Unterstützt wurde er während dieser Zeit von seiner Frau Sabine Gruša, die 1969 zum ersten Mal persönlich die Tschechoslowakei besuchte und vom Zustand unserer Republik sehr betroffen war. Deshalb engagierte sie sich selbst in einer Reihe von Aktivitäten, unter anderem beim Aufbau der deutschen Schwesterorganisation des Komitees des Guten Willens – der Olga-Havel-Stiftung, direkt auf Wunsch von Olga Havel selbst. Sabine Gruša wurde Gründerin und aktivstes Vorstandsmitglied des in Bonn gegründeten Vereins, der an Tschechien interessierte Persönlichkeiten des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in Deutschland zusammenbringt. Bis heute organisiert der Verein eine Reihe gesellschaftlicher Benefizveranstaltungen mit bedeutenden Persönlichkeiten der tschechischen Kulturszene. Aus den gesammelten Spenden und Mitgliedsbeiträgen werden soziale Projekte finanziert. Für diese Tätigkeit verlieh Außenminister Jan Lipavský Sabine Gruša am 19. Oktober 2023 den Gratias-Agit-Preis. Es war ein Dankeschön für die Verbreitung des guten Namens der Tschechischen Republik im Ausland. Herzliche Glückwünsche!

Fotografie:

Sabine und Jiří Gruša (Foto: Jiří Gruša-Fonds, Abteilung für Geschichte der antitotalitären Kultur, Mährisches Landesmuseum)
Sabine Gruša und  Außenminister Jan Lipavský bei der Übergabe des Gratias-Agit-Preises (Foto: Außenministerium der Tschechischen Republik)
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS