Konference

Moravské zemské muzeum - Etnografický ústav ve spolupráci s Kabinetem teoretických studií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Etnografickou komisí AMG

vyhlašuje 20. ročník konference

Textil v muzeu / Obuv a oděvní doplňky z usní v perspektivě dějin módy

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh, Brno
Středa a čtvrtek 12. - 13. 6. 2024

Anotace konference

Studium a interpretace kulturního dědictví uchovávaného v paměťových institucích může být předmětem činnosti řady vědních oborů. Konference Textil v muzeu se od samého počátku profiluje jako mezioborová platforma nabízející odborníkům z řady vědních oborů možnost společně prodiskutovat otázky spojené se studiem oděvní kultury středoevropského prostoru. Tato jedinečná koncepce umožňuje navázat kontakty napříč vědními obory, kdy se mohou potkat a inspirovat svými otázkami ale i metodami výzkumu či samotnými formami vědeckého výstupu historici, etnografové, konzervátoři-restaurátoři, muzejníci, textilní technologové, památkáři a akademičtí pracovníci – teoretici. Záměrně pořadatelé tematicky profilují jednotlivé ročníky, aby umožnili všem účastníkům detailně mapovat dílčí segmenty rozměrného bohatství dochovaného kulturního bohatství. Ústředním středobodem konference je vždy sbírka, ať již v podobě muzejních kolekcí či fondů spravovaných památkovým ústavem, církvemi č jinými institucemi nebo jedinci.

Cíl konference

V roce 2024 se pořadatelé rozhodli zaměřit pozornost na obuv a výrobky z usní, které tvořily v minulosti oděvní doplňky či nezbytné funkční detaily oděvů. Usně mohly být kombinovány s dalšími materiály, což mohlo ovlivnit nejen funkčnost a estetiku výrobku, ale i volbu výrobní technologie. Dnes mohou být tyto detaily důvodem pro dodržení zvláštních požadavků z hlediska preventivní konzervace, např. v expozicích, při volbě vhodného uložení v depozitáři. Z usní mohly být zhotoveny nejrůznější výroky, jejichž poznání a zasazení do kontextu vývoje oděvní kultury mohou být přínosem jak pro vědeckou obec, tak zprostředkovaně prostřednictvím výstavy či jiných projektů i pro designéry a většinovou populaci.

Díky zapojení odborníků z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude téma reflektováno také optikou vztahu vysoké školy k muzejním sbírkám a to například na ose: obuv ve sbírkách jako kulturní dědictví - technologie a materiál - edukace a inspirace pro současnou produkci v kontextu slow fashion.

Prostor konference je otevřen také pro konzervátorské zprávy o provedených zásazích či průzkumech spojených s tématikou konference. Konference chce být platformou pro přednášející, kteří se dokáží na problematiku zaměřit v historické perspektivě, ale také s výhledem do budoucnosti, tedy s poukazem na snahu o uchování předmětů kulturního dědictví pro další generace. Proto je konference otevřena také pro konzervátorské zprávy o provedených zásazích či průzkumech spojených s tématikou konference. V neposlední řadě pořadatelé očekávají také příspěvky prezentující výstavní aktivity v sálech i ve virtuálním prostředí a moderní přístupy při edukaci v muzejním či galerijním prostoru.

Vyhlášené tématické okruhy:

Z tohoto důvodu organizátoři očekávají příspěvky do těchto tematických celků:

 • Obuv jako ne/zbytná součást šatníku pohledem dějin módy
 • Komparace změn v technologii výroby obuvi a zpracování usní
 • Focus do sbírkových kolekcí institucí
 • Příklady a zásady péče paměťových institucí o předměty s podílem či převažujícím obsahem usní
 • Nové výstavní a publikační počiny
 • Sbírky v online prostoru

Své příspěvky již avizovali:  

 • Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D., Kabinet teoretických studií, Fakulta multimediálních sutin, UTB Zlín
 • PhDr. Veronika Pilná, Národní památkový ústav 
 • Mgr. Kateřina Cichrová, Národní památkový ústav
 • Radek Polách, Muzeum Novojičínska, p. o.
 • Mgr. Ludmila Kotorová, Západočeské muzeum v Plzni
 • MUDr. Dalibor Badal, soukromý badatel  

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Konference je připravována v prezenční formě. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu formátu konference s ohledem na aktuální hygienická pravidla platná v ČR minimálně měsíc před datem konání konference.

Příspěvky lze prezentovat v češtině, slovenštině, polštině či angličtině.

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací prosím vyplňte v níže uvedeném online formuláři do 16. května 2024. Na e-mail Vám obratem přijde potvrzení přijetí přihlášky. Účast na konferenci lze konzultovat před odesláním přihlášky na adrese pmertova@mzm.cz.

Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autorům bude poskytnut prostor pro komentář posterů během přestávek. Technické detaily k prezentaci posterů budou poskytnuty zájemcům na adrese ldufkova@mzm.cz.

Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 31. května 2024 na adrese pmertova@mzm.cz.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci prosím vyplňte v níže uvedeném online formuláři do 27. května 2024. Na e-mail Vám obratem přijde potvrzení přijetí přihlášky.

Přihlášky k účasti na konferenci prosím vyplněné v níže uvedeném online od 28. května 2024 budou fakturovány ve vyšší cenové sazbě. Na e-mail Vám obratem přijde potvrzení přijetí přihlášky.

Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách MZM a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 16. 5. 2024. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu (70 osob) bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

Upozorňujeme, že organizátoři nezajišťují ubytování účastníkům konference.

Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury nebo v hotovosti na místě.

Konferenční poplatky

 • zdarma - student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC)
 • 800 Kč / osoba - fakturace na základě zaslané a vyplněné přihlášky doručené pořadatelům do 27. 5. 2024 / MZM odešle fakturu na základě údajů v přihlášce
 • 1000 Kč / osoba - platba na místě nebo fakturace na základě zaslané a vyplněné přihlášky doručené pořadatelům od 28. 5. 2024 / MZM odešle fakturu na základě údajů v přihlášce

Pořadatel si vyhrazuje právo na uplatnění 100% storna v případě neomluvené absence přihlášených účastníků. Za omluvenou absenci pořadatel považuje písemnou zprávu v e-mailové korespondenci pořadatele na adrese pmertova@mzm.cz. Zpráva musí být doručena nejpozději do 11. 6. 2024 do 18 hod. nebo telefonicky na číslo: 732 264 594.

Předpokládaný harmonogram konference


První den konference 12. června 2024


10-11 hod. prezence účastníků v předsálí 

1. blok přednášek 
11-12:15 hod.

Přestávka na občerstvení
12:15-13:30 hod.

2. blok
13:30-14:45 hod.

Přestávka na občerstvení
14:45-15:00 hod.

3. blok přednášek
15:00-16:15 hod.

Exkurze pro účastníky konference: Návštěva výstavy Nastoupil jsem co redaktor... Literatura a literáti v Lidových novinách 1893-1939
 
Dietrichsteinský palác MZM, Zelný trh 8, Brno
16:30-17:30 hod.

Lidové noviny patří k „rodinnému stříbru“ české společnosti, a to díky kvalitně sestavenému redakčnímu týmu. U příležitosti 130. výročí založení periodika představují autoři výstavy redaktory a spolupracovníky, kteří patřili k české literární obci a vtiskli tak Lidovým novinám nenapodobitelnou atmosféru. S listem spolupracovali od jeho počátků autoři několika generací a literárních směrů, od období fin de siècle až po meziválečný surrealismus. Redaktoři - spisovatelé publikovali zde své prózy a básně, ovšem podíleli se především na běžné redakční práci: psali fejetony a entrefilety, komentáře, recenze, soudničky a úvodníky - a jejich podíl na úrovni listu, ať už tematické či stylistické, byl tak zásadní. Mnoho literárních děl vzniklo původně jako romány-fejetony nebo cykly reportáží právě pro Lidové noviny a jejich knižní podoba byla až druhotná; literatura byla v Lidových novinách přítomna v samostatných rubrikách či přílohách (Večery, Literární pondělí, anketa o knihu roku), vycházela též vlastní knižnice. Lidové noviny zásadně ovlivňovaly duševní milieu české společnosti po několik desetiletí: v době zásadně důležité a natolik výrazně, že jejich odkaz a étos žijí dodnes.

K výstavě více zde.

Společenský večer
Od 19:00 hod. - Reprezentační prostory radnice Městské části Brno střed (Dominikánská 2)

Druhý den konference 13. června 2024


1. blok přednášek
9:00-10:15 hod.

Přestávka na občerstvení
10:15-10:30 hod.

2. blok
10:30-11:45 hod.

Přestávka na občerstvení
11:45-12:00 hod.

3. blok přednášek
12:00-13:15 hod.

Slavnostní zakončení konference a rekapitulace obsahu referátů
13:15-13:30 hod.

Exkurze pro účastníky konference: Návštěva Etnografického ústavu MZM

Palác šlechtičen MZM, Kobližná 1, Brno
14:00-16:00 hod.

Prohlídka stálé expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času a výstavy o historii Paláce šlechtičen a nadačním ústavu pro výchovu a zaopatření nemajetných a osiřelých dívek šlechtického i měšťanského původu žijících převážně na území Moravy založeného Johankou Franciscou Priscou hraběnkou Magnisovou ze Strážnice rozené Bergové z Bergu. Výstava je umístěna v kapli paláce.

Ke stálé expozici více zde.

First Step Conference 2024


Mezinárodní studentské konference pro antropologická
a etnologická studia


Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Středa 29. 5. 2024 od 9 do 16 hod. (večírek 19 hod.)
Čtvrtek 30. 5. 2024 od 9 do 17:30 hod.


Vážení studenti,

jménem Etnografického ústavu Moravského zemského muzea bychom Vás rádi pozvali k účasti na prvním ročníku mezinárodní konference s názvem First Step Conference. Chceme dát prostor vysokoškolským studentům oborů etnologie a antropologie, aby se formou krátkého referátu podělili o výsledky svých výzkumných prací, a to 29. - 30. 5. 2024 u nás, v Dietrichsteinském paláci. Konference není zaměřená na specifické téma a vítá studenty bakalářských, magisterských i doktorandských oborů. Ty nejlepší studie budou vybrány a publikovány v odborném periodiku Folia Ethnographica pro rok 2025.

Anotace k příspěvkům přijímáme do 30. 4. 2024 přes následující registrační odkaz: https://www.survio.com/survey/d/O5X8F9J3H5W6Y9W9E

Účast na konferenci již potvrdili kolegové a kolegyně z Rakouska, Slovenska, Polska a samozřejmě Česka. Konferenčním jazykem je angličtina.

Těšíme se na dvoudenní setkání plné inspirace, diskuze a mezinárodní výměny. Součástí konference bude i doprovodný program včetně workshopů, komentovaných prohlídek expozic a společenský večírek.

Pro více informací neváhejte kontaktovat hlavní koordinátorku projektu Barboru Orságovou na borsagova@mzm.cz.

Katalog ke konferenci s podrobnějšími informacemi naleznete ZDE.

Dear students,

on behalf of the Ethnographic Institute of the Moravian Museum, we would like to invite you to participate in the first year of the international conference called First Step Conference. We want to give university students in the fields of ethnology and anthropology the opportunity to share the results of their research work in the form of a short paper, on 29-30 May 2024 in the Dietrichstein Palace. The conference is not focused on a specific topic and welcomes students of bachelor's, master's and doctoral degrees. The best studies will be selected and published in the scientific journal Folia Ethnographica in 2025.

We accept annotations of your contributions until 30/04/2024 via the following registration link: https://www.survio.com/survey/d/O5X8F9J3H5W6Y9W9E

Colleagues from Austria, Slovakia, Poland and, of course, the Czech Republic have already confirmed their participation in the conference. The conference language is English. 

We are looking forward to a two-day meeting full of inspiration, discussion and international exchange. The conference will also include an accompanying program including workshops, guided tours of our exhibitions and a social party.

For more information, do not hesitate to contact the main project coordinator Barbora Orságová at borsagova@mzm.cz.

The conference catalog can be downloaded HERE.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS