Vědecké monografie a sborníky

Vydávání knižních lektorovaných odborných knih a kritických edic věnujících pozornost širokému spektru historických a socio-kulturních témat a fenoménů je jedním ze stěžejních cílů výzkumné organizace Moravské zemské muzeum. Děje se tak s důrazem na dávnou i nedávnou historii a hmotnou i nehmotnou kulturu Moravy jako historické země, mnohdy zasazující dějiny svázané s moravským teritoriem do konceptu nejen dějin českých zemí, ale často i do rámce historie celého středoevropského prostoru.

Toto zacílení vychází z pevného ukotvení Moravského zemského muzea mezi českými paměťovými institucemi (a to jak na poli dokumentace a prezentace dokladů naší minulosti i současnosti, tak jejích popularizaci a představování nejširší veřejnosti) a jeho dlouhodobé ambice prezentovat muzeum jako tradiční plnohodnotnou vědeckou instituci stojící na pevné heuristické a odborné základně, tak jak bylo ostatně muzeum vnímáno od svých počátků hluboko v 19. století.

Jednotlivé publikované práce věnují pozornost celé škále témat majoritně z odborného portfolia humanitních věd v Moravském zemském muzeu (od moravského paleolitu, přes dobu bronzovou i laténskou, neopominutelnou Velkou Moravu, dějiny středověku, historii měny na Moravě, osobnosti Johanna Gregora Mendela či Leoše Janáčka, po prezentace význačných etnologických výzkumů ad.).

Publikační prostor je však poskytnut také prezentaci a popularizaci vědeckých výzkumů přírodovědných oborů působících v rámci Moravského zemského muzea, ať již výzkumům geologické minulosti a současnosti země (a jejich dokladům) ze všech oborů geologických věd, zejména mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložiskové geologie, geofyziky, paleontologie, či novým poznatkům muzejních disciplín biologie (systematika, biogeografie).

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS