Mineralogicko-petrografické oddělení

Adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno

tel.: +420 533 435 216
e-mail: mineralogie@mzm.cz 

Vedoucí oddělení

Mgr. Vladimír Hrazdil - kurátor, vedení oddělení, mineralogie vybraných paragenezí minerálů v oblasti Českého masivu a přilehlých oblastí se zaměřením na doplňování topografické mineralogie Moravy a Slezska, geologicko-mineralogické aspekty historického dolování, editor vědeckého časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae.

tel.: +420 533 435 217
e-mail: vhrazdil@mzm.cz

Zaměstnanci

 • Mgr. Jiří Toman, Ph.D. - zástupce vedoucího, kurátor, mineralogie vybraných paragenezí minerálů v oblasti Českého masivu a přilehlých oblastí, nízkoteplotní hydrotermální procesy (problematika zeolitů), topografická mineralogie, geologicko-mineralogické aspekty historického dolování
  tel.: +420 533 435 216, e-mail: jtoman@mzm.cz
 • Mgr. Eva Víšková, Ph.D. - lektor-kurátor, primární a supergenní mineralizace polymetalických zrudnění rudních ložisek v Českém masivu. Populárně vědecká činnost, spolupráce se školami a veřejností, Výkonný redaktor vědeckého časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae.
  tel.: +420 533 435 217, e-mail: eviskova@mzm.cz
 • Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D. - kurátor, petrografie, mineralogie a geochemie. Studium vybraných minerálních asociací Moravy, mineralogie sedimentárních hornin, těžké minerály, environmentální problematika (sub)recentních mineralogických asociací. Populárně vědecká činnost, spolupráce se školami a veřejností.
  tel.: +420 533 435 216, e-mail: phrselova@mzm.cz
 • Petr Dočkal - preparátor sbírkového materiálu, práce v depozitářích, technické zajištění oddělení
  tel.: +420 533 435 218, e-mail: pdockal@mzm.cz

Charakteristika oddělení

Oddělení se věnuje odbornému vedení mineralogické a petrografické sbírky se samostatnými podsbírkami broušených drahých kamenů a tektitů (vč. vltavínů a meteoritů). Sbírka, vytvářená postupně od vzniku muzea v r. 1817, zahrnuje prioritně oblast Moravy a Slezska, ale i mnoho minerálů mimo tuto oblast, z Čech, Evropy a celého světa. Sbírka obsahuje desítky tisíc vzorků, včetně evidovaného studijního materiálu. Zčásti jsou minerály a horniny vystaveny ve stálé expozici „Svět nerostů“. Většina je uložena v depozitářích, kde jednak dokladují mineralogicko-petrologický (geologický) vývoj Moravy a Slezska a přilehlých část střední Evropy (Český masiv a část Západních Karpat) a slouží vědeckému výzkumu, jednak jsou vzorky využívané na občasných výstavách a prezentacích.

Vědecký výzkum minerálů a hornin z oblasti Moravy a Slezska a z geologicky podobných oblastí v okolních zemích probíhá s institucionální podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytovanou Ministerstvem kultury, příp. granty jiných institucí.

 • Pozornost je věnována tradičnímu oboru oddělení, tedy topografické mineralogii Moravy a Slezska. Zahrnuje řadu odborných aktivit, především revizi staršího materiálu ve sbírkách, pocházejících často ze zaniklých a zanikajících lokalit, ale i vyhledávání nových lokalit minerálů v regionu. Sbírán je rovněž muzejně nebo vědecky významný srovnávací materiál z celého Českého masivu. V poslední době byly podrobně charakterizovány lokality historického dolování zlata a stříbra zejména na Českomoravské vrchovině, ale i jiné montanisticky významné výskyty nerostných surovin (uhlí, krystalické vápence…).
   
 • Vědecky významnější nálezy a poznatky o minerogenetických procesech jsou moderně zpracovávány ve spolupráci s jinými institucemi (např. Masarykova univerzita, Brno; Národní muzeum, Praha; Česká geologická služba, apod.). Významnější poznatky jsou publikovány v regionálních i v mezinárodních impaktovaných časopisech.
   
 • Výzkum zahrnuje široké spektrum minerogenetických procesů, avšak soustřeďuje se hlavně na metamorfované horniny (mramory, skarny, horniny s grafitem, turmalínem apod.), rozšíření některých granitických pegmatitů a jejich minerálů. Pozornost je věnována také mineralogii paleozoických sedimentů (těžké minerály, studium diagenetických projevů) a nízkoteplotním mineralizacím (zeolitům, supergenním minerálům na polymetalických ložiscích a křemičitým zvětralinám). Částečně pokračuje výzkum některých produktů impaktových procesů (moravské vltavíny). Nahodile, ale pravidelně spolupracujeme při identifikaci kamenné industrie a provenienci stavebních materiálů s archeology a historiky, příp. diskutujeme některé problémy s identifikací drahých a ozdobných kamenů s uměleckou veřejností.
 • Oddělení trvale rozvíjí populárně-vědeckou činnost v nejširším slova smyslu (přednášky, poradní činnost pro veřejnost, spolupráci se školami všech stupňů včetně pořádání a doplňování jejich sbírek; komunikujeme i se zájmovými i profesními organizacemi, např. Těžební unií). 
 • Knihovna - prezenčně - výpůjční hodiny po předchozí telefonické dohodě (+420 533 435 218), e-mail: dkonecna@mzm.cz 
 • Studijní možnosti sbírek z depozitářů - pouze pro vážné zájemce a odborníky (po předchozí domluvě)
 • Poradenství pro veřejnost - poznávání minerálů a hornin, konzultace lokalit minerálů a užitkových nerostných surovin (nejlépe po předchozí telefonické domluvě)
 • Členství ve vědeckých radách vědeckých a popularizačních časopisů

Redakční a editorská činnost odborného recenzovaného časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae; je zařazený do databáze SCOPUS s dobrou mezinárodní citovaností.

(Editován ve spolupráci s Geologicko-paleontologickým odd. MZM.)

http://scigeo.actamm.cz/cs/

(po roce 2010)

 • Krmíček, L., Cempírek, J., Havlín, A., Přichystal, A., Houzar, S., Krmíčková, M., Gadas, P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of  the most lamproitic Variscan intrusion. – Lithos, 121, 74–86.
 • Kocourková, E., Šráček, O., Houzar, S., Cempírek, J., Losos, Z., Filip, J., Hršelová, P. (2011): Geochemical and mineralogical control on the mobility of arsenic in a waste rock pile at Dlouhá Ves, Czech Republic. – J. Geochem. Exploration, 110, 61–73.
 • Hrazdil, V., Houzar, S., Kocourková, E.,  Sejkora, J., (2011): Das Erzrevier Stepánov in Westmähren (Tschechien) und seine Mineralien. – Lapis, 9, 41 – 46.    
 • Houzar, S., Kocourková, E., Hrazdil, V., Toman, J, Cempírek, J. (2012): Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 97, 2, 3-45.
 • Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S, F, Cl-rich, mineral assemblages from burned spoil-heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. – The Canadian Mineralogist, 51, 367–382.
 • Houzar, S., Hrazdil, V., Koníčková, Š., Dočkal, P., Šmerda, J., Toman, J. (2016): Vltavíny v neogenních a pleistocenních štěrcích z okolí Jevišovic na Znojemsku. – Zpr. Geol. Výzk. za rok 2015, 49, 31–35.
 • Houzar, S., Cícha, J. (2016): Chondroditové a klinohumitové mramory podolského komplexu na Písecku a jejich fluorem bohatá Mg-Si-Ti-Ba-Zr minerální asociace (moldanubikum, Český masiv). - Bull. Mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 1, 33-45. 
 • Koníčková, Š., Losos, Z., Hrazdil V., Houzar, S., Všianský, D. (2016): Mineralogie „očkových” opálů z Nové Vsi u Oslavan (moldanubikum, Český masiv). - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 24, 2, 144–152.
 • Toman, J., Novák, M. (2018): Textural Relations and Chemical Composition of Minerals from a Pollucite + Harmotome + Chabazite Nodule in the Věžná I Pegmatite, Czech Republic. – The Canadian Mineralogist 56, 4, 375–392.
 • Gadas, P., Hrazdil, V., Sejkora, J., Toman, J. (2018): Mineralschätze aus Drusen-pegmatiten in Mähren (CR). – Lapis, 7-8, 14-33.
 • Víšková, E., Houzar, S., Hrazdil, V. (2019): Přehled supergenních minerálů Ag-Pb-Zn-Cu z historických rudních ložisek na Českomoravské vrchovině. – Acta Mus. Morav. Sci. geol., 104, 1, 1–48.
 • Sejkora, J., Števko, M., Škoda, R., Víšková, E., Toman J., Hreus, S., Plášil, J., Dolníček, Z. (2021):. Dobšináite, Ca2Ca (AsO4) 2· 2H2O, a new member of the roselite group from Dobšiná (Slovak Republic). Journal of Geosciences., 66, č. 2, 127–135.
 • Hršelová, P., Houzar, S., Štelcl, J. (2021): Korodované granáty v asociaci těžkých minerálů balinských slepenců: jejich morfologie a chemické složení (svrchní karbon, boskovická brázda). – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 35–50.
 • Radková, P., Novák, M., Cempírek, J., Houzar, S., Škoda, R. (2021): Amphibole and pyroxene as indicators of alkaline conditions in banded carbonatite-like marbles from Bližná, Český Krumlov Unit, Moldanubian Zone. - Journal of Geosciences, 66, 4, 243–262.
 • Hrazdil, V., Toman, J., Hršelová, P., (2021): „Rudice Geoden“ – ein Minerlogisches Phänomen des Mährischem Karstes in der Tschechischen Republik. – Mineralien Welt, 32, 3, 19-27.
 • Hršelová, P., Houzar, S. Kráčmar L. (2021): Přehled minerálů permokarbonu boskovické brázdy. – Minerál, 5, 387-417.
 • Bohatý, M., Hrazdil, V., Toman, J., Víšková, E. (2021): MUDr Jaroslav Bakeš (1871‒1930) a jeho mineralogická sbírka; vzpomínka k 150 výročí narození. – Minerál; svět nerostů a drahých kamenů, 29, 5, 452-465, České Budějovice
 • Houzar, S., Hrazdil, V., Hršelová, P., Toman, J., Buřivalová, L., Grossmannová, D., Hladišová, T., † Litochleb. J., Malý, K., Škrdla, P., Šmerda, J., Vedra, P., Víšková, E., Vokáč, M. (2021): Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině. – Moravské zemské muzeum, 476 p.
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS