Petrov

Petrov


Zpět na jednotlivá zastavení Mendelovy stezky


U katedrály sv. Petra a Pavla bylo sídlo brněnského biskupa, který schvaloval rozhodnutí o Mendelově odborném zaměření.

Brněnská kapitula udělovala souhlas se všemi rozhodnutími augustiniánského opata. Biskupovi sliboval poslušnost a podřízenost při nástupu do funkce opata v roce 1868 také Gregor Mendel. Biskup Schaaffgotsche jmenoval Mendela kooperátorem na starobrněnské faře a souhlasil i s jeho studiem fyziky a přírodopisu na vídeňské univerzitě (1851–1853). V letech 1854–1855 prováděl brněnský biskup vizitaci v Augustiniánském klášteře, kterou mu uložil kardinál Schwarzenberg. Mendel měl v té době ukončena studia na vídeňské univerzitě, věnoval se plně výuce fyziky a přírodopisu na brněnské reálce a končil přípravy pro své dnes světoznámé pokusy s hybridizací hrachu. Apoštolská vizitace zjistila vážné nedostatky v životě klášterní komunity augustiniánů na Starém Brně, jejíž disciplína se rozvolnila jednak josefínskými reformami a zvláště v souvislosti s bouřlivým rokem 1848. K realizaci uvažovaného návrhu na zrušení Augustiniánského řádu na Starém Brně však nedošlo.
_________________

Historie dnešní katedrály na Petrově sahá zřejmě až do 1. poloviny 12. století, kdy zde byla vystavena románská kaple při dvorci některého z moravských přemyslovských knížat. Po roce 1250 došlo k přenosu světské moci na Špilberk a z Petrova se stalo centrum moci církevní. Význam zdejšího chrámu nadále stoupal, stal se proboštským kostelem a kolegiální kapitulou. Roku 1777 vzniklo brněnské biskupství a kostel sv. Petra a Pavla byl prohlášen za katedrálu. V letech 1904-1908 byl chrám přestavěn podle návrhu Augusta Kirstena a Augusta Prokopa do dnešní novogotické podoby se dvěma 84 metrů vysokými věžemi. Interiéry si však ponechaly svůj barokní vzhled, získaný během dřívějších přestaveb v 17. a 18. století. Již od počátku bylo v okolí církevní stavby osídlení, které od 13. století nahrazovaly kamenné domy. Z nich se postupem doby staly rezidence proboštů a kanovníků. Další pozemky v okolí zakupovaly významné moravské kláštery. V okolí chrámu byl také hřbitov. Jižní strana areálu, obrácena ke Starému Brnu, byla na počátku 19. století proměněna na krajinářský park. Na jeho horní terase stojí Obelisk, vztyčený na počest ukončení napoleonských válek. Okolí parku a blízká biskupská rezidence učinila z tohoto místa jednu s nejlukrativnějších adres.
 


ENGLISH
 

The Cathedral of St. Peter and Paul was the seat of the Bishop of Brno, who approved the decision on Mendel’s professional orientation.

The Brno chapter granted consent to all the decisions of the Augustinian abbot. Gregor Mendel also promised obedience and subordination to the bishop when he became abbot in 1868. Bishop Schaaffgotsche appointed Mendel co-operator in the Old Brno parish and agreed to his study of physics and natural history at the University of Vienna (1851–1853). In 1854–1855, the Bishop of Brno bishop paid a visit to the Augustinian monastery, which had been assigned to him by Cardinal Schwarzenberg. By that time, Mendel had completed his studies at the University of Vienna, and was now devoting himself fully to teaching physics and natural history at the Realschule in Brno and finishing preparations for his now world-famous experiments with pea hybridization. The apostolic visit found severe failings in the life of the Augustinian monastic community in Old Brno, the discipline of which had been loosened by the Josephinian reforms and the turbulent year of 1848. However, the proposed dissolution of the Augustinian order in Old Brno was not implemented.
_________________

The history of today's cathedral on the Petrov hill apparently dates back to the first half of the 12th century, when a Romanesque chapel was errected here at the court of one of the Moravian princes of the Přemyslid dynasty. After 1250, secular power was transferred to Špilberk and Petrov became the center of church power. The importance of the local church continued to rise, becoming a provost's church and a collegiate chapter. In 1777, the Brno bishopric was established and the church of St. Peter and Paul was declared a cathedral. In the years 1904-1908, the church was rebuilt according to the design of Augustus Kirsten and Augustus Prokop into the present-day Neo-Gothic form with two 84-meter high towers. However, the interiors have retained their baroque appearance, acquired during earlier reconstructions in the 17th and 18th centuries. From the very beginning, there was a settlement in the vicinity of the church building, which was replaced with stone houses from the 13th century. Over time, they became the residences of provosts and canons. Other plots of land in the vicinity were purchased by important Moravian monasteries. There was also a cemetery in the vicinity of the church. The southern side of the complex, facing Old Brno, was transformed into a landscape park at the beginning of the 19th century. On its upper terrace stands an Obelisk, erected to commemorate the end of the Napoleonic Wars. The surroundings of the park and the nearby bishop's residence made this place one of the most lucrative addresses.
 


DEUTSCH
 

An der St. Peter-und-Paul-Kathedrale  befand sich der Sitz des Brünner Bischofs, der die Entscheidung über Mendels fachliche Ausrichtung guthieß.

Das Brünner Kapitel erteilte die Zustimmung allen Entschlüssen des Augustinerabtes. Gehorchsamkeit und Unterordnung versprach dem Bischof beim Antritt in die Funktion des Abtes im Jahre 1868 auch Gregor Mendel. Bischof Schaaffgotsche nannte Mendel Kooperator an der Altbrünner Pfarre und stimmte auch seinem Studium von Physik und Naturkunde an der Wiener Universität (1851–1853) zu. In den Jahren 1854–1855 führte der Bischof im Augustinerkloster eine Visitation durch, die ihm vom Kardinal Schwarzenberg auferlegt worden war. Mendels Studien an der Wiener Universität waren damals abgeschlossen, er widmete sich völlig  dem Unterricht von Physik und Naturkunde an der Brünner Realschule und beendete die Vorbereitungen für seine heute schon weltberühmten Versuche mit Erbsenhybridisierung. Die apostolische Visitation stellte ernsthafte Mängel im Leben der Klosterkommunität der Augustiner in Altbrünn, deren Disziplin einserseits im Zusammenhang mit josephinischen Reformen, andererseits besonders mit dem stürmischen Jahr 1848 gelockert war. Zur Realisation der erwogenen Auflösung des Augustinerordens in Altbrünn kam es aber nicht.
_________________

Die Geschichte der heutigen Kathedrale auf dem Petrov-Hügel reicht offenbar bis in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts zurück, als hier am Hof eines der mährischen Přemyslidenfürsten eine romanische Kapelle erbaut wurde. Nach 1250 wurde die weltliche Macht nach Špilberk verlegt und Petrov wurde zum Zentrum der kirchlichen Macht. Die Bedeutung der dortigen Kirche wuchs weiter und sie wurde zur Propsteikirche und Kollegialkapitel. 1777 wurde das Bistum Brünn gegründet und die Kirche St. Peter und Paul wurde zur Kathedrale erklärt. In den Jahren 1904-1908 wurde die Kirche nach Plänen von Augustus Kirsten und Augustus Prokop in die heutige neugotische Form mit zwei 84 Meter hohen Türmen umgebaut. Die Innenräume bewahrten jedoch ihr barockes Aussehen, das sie bei früheren Umbauten im 17. und 18. Jahrhundert erhalten hatten. Vom Anfang an war die Umgebung des Kirchenbaus besiedelt, ab dem 13. Jahrhundert wurden ältere Behausungen mit Steinbauten ersetzt. Im Laufe der Zeit wurden sie zu Residenzen von Provosten und Domherren. Weitere Grundstücke in der Umgebung kauften bedeutende mährische Klöster. In der Nähe der Kirche befand sich auch ein Friedhof. Die Südseite des Komplexes, die der Altstadt von Brünn zugewandt ist, wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einen Landschaftspark umgewandelt. Auf seiner oberen Terrasse steht der Obelisk, der zu Ehren des Endes der Napoleonischen Kriege errichtet wurde. Die Umgebung des Parks und die nahe Bischofsresidenz machten diesen Ort zu einer der lukrativsten Adressen.
 


UKRAINIAN
 

У соборі Св. Петра і Павла була резиденція єпископа Брно, який затвердив рішення про професійну орієнтацію Менделя. Брненський капітолій схвалив усі рішення абата августинців. Грегор Мендель також пообіцяв слухняність і підпорядкування єпископу, коли обійняв посаду абата в 1868 році. Єпископ Шаафготше призначив Менделя вікарієм у парафії Старе Брно і дозволив йому вивчати фізику та природознавство у Віденському університеті (1851–1853). У 1854-1855 роках брненський єпископ Брно провів за наказом кардинала Шварценберга перевірку в монастирі августинців,. На той час Мендель завершив навчання у Віденському університеті, повністю присвятив себе викладанню фізики та природознавства в Науково-технічному університеті Брно та закінчував підготовку до своїх тепер всесвітньо відомих експериментів із гібридизацією гороху. Апостольська перевірка виявила серйозні недоліки в житті чернечої спільноти августинців у Старому Брно, дисципліна якої була послаблена як Йосифінськими реформами, так і особливо у зв’язку з бурхливим 1848 роком. Протe реалізації передбачуваної пропозиції про скасування Августинського ордену в Старому Брно не відбулося.

_________________

Історія сучасного собору в Петрі, очевидно, сягає першої половини 12 століття, коли тут була виставлена романська каплиця при дворі одного з моравських князів роду Пршемисловців. Після 1250 року світська влада була передана Шпільберку, а Петров став центром церковної влади. Значення місцевої церкви продовжувало зростати, ставши церквою настоятеля та капітулом колегіуму. У 1777 році було створено Брненське єпископство і костел Св. Петра і Павла оголошено собором. У 1904-1908 роках храм було перебудовано за проектом Августа Кірстена та Августа Прокопа в сучасну неоготичну форму з двома 84-метровими вежами. Проте інтер’єри зберегли свій бароковий вигляд, набутий під час попередніх перебудов у XVII–XVIII ст. З самого початку біля будівлі церкви існувало поселення, яке в ХІІІ ст. замінили кам’яні будинки. Згодом вони стали резиденціями настоятелів та священослужителів. Інші земельні ділянки в околицях були придбані важливими моравськими монастирями. Поруч із храмом був також цвинтар. Південна сторона комплексу, звернена до Старого Брно, була перетворена на ландшафтний парк на початку ІХХ століття. На його верхній терасі стоїть обеліск, встановлений на честь закінчення наполеонівських війн. Оточення парку та сусідня єпископська резиденція зробили це місце одним із найприбутковіших місць.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS