Generální ředitel Moravského zemského muzea

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.

tel.: +420 533 435 201
e-mail: jmitacek@mzm.cz

 

 

Vzdělání:

 • 1998–2006 doktorské postgraduální studium Historické vědy (obor Historie – české dějiny), Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Historický ústav, udělen titul Ph.D.
 • 1993–1998 (kombinace historie – pomocné vědy historické), Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Historický ústav, udělen titul Mgr.
 • 1989–1993, Gymnázium Uherské Hradiště
 • 1981–1989, ZŠ Hluk (okr. Uherské Hradiště)

Pracovní zkušenosti:

 • od 1. července 2016 generální ředitel Moravského zemského muzea
 • od 15. dubna 2016 pověřen vedením Moravského zemského muzea
 • od 9. září 2014 náměstek generálního ředitele Moravského zemského muzea pro odbornou činnost
 • od 1. května 2014 ředitel Historického muzea Moravského zemského muzea
 • od 1. ledna 2010 řídící koordinátor činnosti výzkumné organizace Moravské zemské muzeum
 • v letech 2011–2014 garant společenskovědních disciplín a zástupce náměstka pro odbornou činnost Moravského zemského muzea
 • člen odborných komisí a poradních orgánů Moravského zemského muzea: Prezentační komise (od roku 2009), Systematizační komise (2005–2010), Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost (od roku 2004, od roku 2014 předseda), Ediční rady (od roku 2009), Evaluační komise (od roku 2011), Škodní komise (2007–2012), Likvidační komise (2012–2015, předseda) a Ústřední inventarizační komise pro inventarizací sbírek (od roku 2013, od roku 2014 předseda)
 • v letech 2005–2015 vedoucí historického oddělení Moravského zemského muzea
 • v letech 2005–2010 vedoucí sekce historických věd Moravského zemského muzea
 • v letech 2005–2010 zástupce hlavního řešitele výzkumného záměru Moravského zemského muzea Výzkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě a ideje českého národa ve středoevropském kontextu
 • v letech 2003–2015 správce Památníku Bible kralické
 • od roku 1998 odborný kurátor a vědeckovýzkumný pracovník historického oddělení Moravského zemského muzea

Ostatní zkušenosti:

 • od roku 2013 předseda Komise pro regionální historii Moravy a Slezska Asociace museí a galerií České republiky (profesní uskupení sdružující odborné pracovníky paměťových institucí různých zřizovatelů z celé Moravy a Slezska), předtím místopředseda (2010–2013) a jednatel (2004–2010)
 • od roku 2006 člen výboru spolku Muzejní a vlastivědná společnost v Brně (založena 1888); od roku 1998 člen spolku Matice moravská (založena 1869)
 • od roku 2003 člen redakční rady časopisu Brno v minulosti a dnes
 • v letech 2001 (podzimní semestr), 2002 (podzimní semestr) a 2004 (jarní semestr) pedagogická činnost na HÚ FF MU: vedení semináře České země a kurie za vlády Lucemburků (1310–1437)

Publikační činnost

 • Jiří Mitáček a kolektiv: Středověká Morava. Brno, Moravské zemské muzeum 2015, 191 s. ISBN 978-80-7028-438-4
 • Mitáček, Jiří: Morava za vlády Lucemburků. In: Jiří Mitáček a kolektiv: Středověká Morava. Brno, Moravské zemské muzeum 2015, s. 59-70. ISBN 978-80-7028-438-4
 • Mitáček, Jiří: Církev na Moravě v době předhusitské. In: Jiří Mitáček a kolektiv: Středověká Morava. Brno, Moravské zemské muzeum 2015, s. 135-147. ISBN 978-80-7028-438-4
 • Mitáček, Jiří, ed. a kolektiv: In suffering and fighting: the Jews of Brno in fateful moments of the 20th century. 1st ed. Brno, Moravian Museum, 2014, 95 s. ISBN 978-80-7028-435-3
 • Mitáček, Jiří, ed. a kolektiv: Velká válka 1914-1918. Brno, Moravské zemské muzeum, 2014, 247 s. ISBN 978-80-7028-421-6
 • Mitáček, Jiří: Hulín – od nejstarší písemné zmínky do konce husitských válek. In: Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách. Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014, s. 73-86. ISBN 978-80-7275-098-6
 • Mitáček, Jiří: Od příchodu benediktinů do Rajhradu do roku 1526. In: Altman, Karel – Durec Ivo (eds.) a kolektiv: Kniha o Rajhradě. Dějiny města od nejstarších dob. Rajhrad, Město Rajhrad 2014, s. 79-97 a 391-397. ISBN 978-80-260-5803-8
 • Mitáček, Jiří, ed. a kolektiv: Cyril a Metoděj – doba, život, dílo. Brno, Moravské zemské muzeum, 2013, 219 s. ISBN 978-80-7028-410-0
 • Mitáček, Jiří, ed. a kolektiv: Moravská města na prahu moderní doby: každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 20. století. Brno, Moravské zemské muzeum, 2013, 90 s. ISBN 978-80-7028-400-1
 • Jiří Mitáček a kolektiv: Vlčnov, dějiny slovácké obce. Vlčnov, Obec Vlčnov, 1037 s. ISBN 978-80-260-5486-3
 • Jiří Mitáček a kolektiv: Za kralickou do Kralic. Brno, Moravské zemské muzeum, 215 s. ISBN 978-80-7028-409-4
 • Mitáček, Jiří: Zdislav Měšec z Uherského Hradiště a na Hluku. Slovácko 54, 2013, s. 203-215. ISSN 0583-5569
 • Mitáček, Jiří: Páni z Bučovic a východomoravská ves Hluk. K otázkám majetkové držby a rozrodu rodu ve třetí čtvrtině 14. století. Vyškovský sborník 9, 2013, s. 7-21. ISBN 978-80-86931-75-3
 • Mitáček, Jiří: Historie Vlčnovska od pádu Velké Moravy do příchodu pánů z Kunovic (1518). In: Jiří Mitáček a kolektiv: Vlčnov, dějiny slovácké obce. Vlčnov, Obec Vlčnov, s. 83-122. ISBN 978-80-260-5486-3
 • Mitáček, Jiří: Brno za lucemburských markrabat. In: Jiří Mihola a kolektiv: Brno v proměnách času. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. Brno, Masarykova univerzita v Brně, s. 33-40. ISBN 978-80-210-5993-1
 • Mitáček, Jiří: Vlasta Fialová a časopis Z kralické tvrze. In: Jiří Mitáček a kolektiv: Za kralickou do Kralic. Brno, Moravské zemské muzeum, s. 197-204. ISBN 978-80-7028-409-4
 • Jiří Mitáček a kolektiv: Královská města v životě země moravské. Brno, Moravské zemské muzeum, 154 s. ISBN: 978-80-7028-388-2
 • Mitáček, Jiří, ed. a kolektiv: V utrpení a boji: brněnští Židé v osudových momentech XX. století. Brno, Moravské zemské muzeum, 2012, 105 s. ISBN 978-80-7028-389-9
 • Mitáček, Jiří: Rytířské řády a jejich role v životě středověkých moravských měst. In: Jiří Mitáček a kolektiv: Královská města v životě země moravské. Brno, Moravské zemské muzeum, s. 96-110. ISBN 978-80-7028-388-2
 • Mitáček, Jiří: Rod zkřížených sekerek – k počátkům rozrodu vladyků z Pucova, Kralic, Říčan a Otradic. Vyškovský sborník 8, 2011. Slavkov u Brna, Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Vyškov, s. 7-44. ISBN 978-80-86931-38-8
 • Jiří Mitáček (Ed.) a kolektiv: Hluk, dějiny města. Hluk, Město Hluk 2011, 736 s. ISBN 978-80-254-9705-0
 • Jiří Mitáček, Luděk Galuška a kolektiv: Stopy minulosti. Věda v Moravském zemském muzeu na počátku nového tisíciletí / Tracing the Past. The science in Moravian Museum at the Beginning of the new Millennium. Brno, Moravské zemské muzeum 2011, 477 s. ISBN 978-80-7028-374-4
 • Mitáček, Jiří: Historie Hlucka v 10. až 17. století. Od časů Velké Moravy po léta hrůz třicetileté války. In: Jiří Mitáček a kolektiv: Hluk, dějiny města. Hluk, Město Hluk 2011, s. 103-190. ISBN 978-80-254-9705-0
 • Mitáček, Jiří – Břečka, Jan: Hluk v dobách protektorátního temna 1939–1945. In: Jiří Mitáček a kolektiv: Hluk, dějiny města. Hluk, Město Hluk 2011, s. 319-364. ISBN 978-80-254-9705-0
 • Mitáček, Jiří – Svoboda, Miroslav: Převor české provincie řádu johanitů Zemovít Těšínský a jeho pečeti. In: Cieszyńskie Studia Muzealne. Těšínský muzejní sborník 4, 2010. Český Těšín, Muzeum Těšínska, s. 67-80. ISBN 978-80-86696-1, ISSN 1733-9820
 • Mitáček, Jiří: W sprawie relacji Karola IV z joannitami. Studia z dziejów średniowiecza 16, 2011. Malbork, Muzeum Zamkowe w Malborku, s. 69-91. ISSN 2084-4492
 • Mitáček, Jiří: Oldřich z Drnholce – zeť českého krále Přemysla Otakara II. In: Drnholec. Ed. Emil Kordiovský. Drnholec, Městys Drnholec 2011, s. 93-99. ISBN:978-80-7275-090-0
 • Mitáček, Jiří: Česká provincie řádu johanitů a doba lucemburská. The Czech province of the Knights Hospitaller and the era of the Luxembourgs. In: Jiří Mitáček, Luděk Galuška a kolektiv: Stopy minulosti. Věda v Moravském zemském muzeu na počátku nového tisíciletí / Tracing the Past. The science in Moravian Museum at the Beginning of the new Millennium. Brno, Moravské zemské muzeum 2011, s. 163-190. ISBN 978-80-7028-374-4
 • Mitáček, Jiří: Die böhmische Provinz des Johanniterordens und die Luxemburgen 1310–1437. In: Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter. Eds. Karl Borchardt a Libor Jan. Brno, Matice Moravská 2011, s. 99-113. ISBN 978-80-86488-84-4
 • Jiří Mitáček, Jiří Čejka a kolektiv: Ratíškovice, Minulostí slovácké obce. Ratíškovice, Obec Ratíškovice 2010, 847 s. ISBN 978-80-254-7362-7
 • Jiří Mitáček (Ed.) a kolektiv: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou, Obec Kralice nad Oslavou 2010, 526 s. ISBN 80-86785-17-3
 • Jiří Mitáček – Viera Drahošová (eds.) a kolektív: História obce Popudinské Močidlany. Popudinské Močidlany, Obec Popudinské Močidlany 2010, 448 s. ISBN 978-80-85446-64-7
 •  Luděk Galuška, Jiří Mitáček, Lea Novotná a kolektiv: Poklady Moravy. Příběh jedné historické země. Brno, Moravské zemské muzeum 2010, 374 s.; ISBN 978-80-7028-371-4 Luděk Galuška, Jiří Mitáček, Lea Novotná a kolektiv: Poklady Moravy. Příběh jedné historické země. Brno, Moravské zemské muzeum 2010, 374 s.; ISBN 978-80-7028-371-4
 • Mitáček, Jiří – Plaček, Miroslav: Podoba komendy a špitálu řádu johanitů na Starém Brně. In: A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. K vydání připravily Jana Čermáková, Radana Červená, Hana Jordánková, Irena Loskotová, Jitka Šibíčková. Brno, Archiv města Brna 2010, s. 58-74. ISBN 978-80-86736-18-1
 • Mitáček, Jiří: Byla v Brtnici komenda řádu johanitů? In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Eds. Šimon Ungerman a Renáta Přichystalová ve spolupráci s Michalem Šulcem a Janou Krejsovou. Praha, Lidové noviny 2010, s. 608-617. ISBN 978-80-7422-027-2
 • Mitáček, Jiří: Historie vsi Ratíškovice ve 12.–17. století. Od časů přemyslovských knížat do konce hrůz třicetileté války. In: Jiří Čejka, Jiří Mitáček a kolektiv: Ratíškovice. Minulostí slovácké obce. Ratíškovice, Obec Ratíškovice 2010, s. 65-114. ISBN 978-80-254-7362-7
 • Mitáček, Jiří: Kralicko ve středověku. V časech od příchodu Slovanů až na práh hustiských válek. In. Jiří Mitáček a kolektiv: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou, Obec Kralice nad Oslavou 2010, s. 65-96. ISBN 80-86785-17-3
 • Mitáček, Jiří: Minulostí kralického kostela. In. Jiří Mitáček a kolektiv: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou, Obec Kralice nad Oslavou 2010, s. 479-490. ISBN 80-86785-17-3
 • Mitáček, Jiří – Břečka, Jan: Wieś czechosłowacka pod naporem czerwonego reżimu w latach 1950. In: „Zboże państwu!“ Rolnictwo i wieś w plakacie propagandowym Europy Środkowo-Wschodniej z lat 1950. Szreniava, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Premysłu Rolno-Spożywczego 2010, s. 55-61. ISBN 978-83-86624-67-6
 • Mitáček, Jiří: Kralická impresí a Biblí česká. Jednota bratrská a knihtisk na Moravě. In: Luděk Galuška, Jiří Mitáček, Lea Novotná a kolektiv: Poklady Moravy. Příběh jedné historické země. Brno, Moravské zemské muzeum 2010, s. 124-144. ISBN 978-80-7028-371-4
 • Mitáček, Jiří: K interpretacím Kunovicka v listině královny Konstancie z roku 1231. Slovácko 50, 2008. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum Uherské Hradiště 2009, s. 217-229. ISSN 0583-5569
 • Mitáček, Jiří: K otázce měšťanského živlu v hierarchii české řádové provincie řádu johanitů v předhusitském období. In: Campana codex civitas Miroslao Flodr octogenario. Eds. Jana Čermáková, Radana Červená a Jiří Mitáček. Brno, Archiv města Brna 2009, s. 266-283. ISBN 978-80-86736-14-3
 • Mitáček, Jiří: Správa české provincie johanitů za vlády Lucemburků s důrazem na vedlejší země Koruny české. In: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století. Eds. Lenka Bobková a Jana Konvičná. Praha, Karlova univerzita 2009, s. 92-111. ISBN 978-80-903756-9-7
 • Mitáček, Jiří: Založení města Moravský Krumlov. Od první písemné zmínky na práh husitských válek. In: Zdeněk Fišer a kolektiv: Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno, Moravský Krumlov – Muzejní a vlastivědná společnost, Město Moravský Krumlov 2009, s. 39-76. ISBN 978-80-86249-56-8
 • Mitáček, Jiří: Založení královského města Uherské Hradiště. In: Středověká města na Moravě a v sousedních zemích. Eds. Peter Futák–Miroslav Plaček–Marek Vařeka. Hodonín, Město Hodonín 2009, s. 103-126. ISBN 978-80-7329-222-5
 • Luděk Galuška, Pavel Kouřil, Jiří Mitáček a kolektiv: Východní Morava v 10. až 14. století. Brno, Moravské zemské muzeum, 2008. 329 s. ISBN 978-80-7028-319-6
 • Morava v boji proti fašismu. Eds. Jiří Mitáček a Libor Vykoupil, Brno, Moravské zemské muzeum 2008, 332 s. ISBN 978-80-7028-317-2
 • Mitáček, Jiří: „Campus Lucsco“ – proměny jedné otázky. In: Luděk Galuška, Pavel Kouřil, Jiří Mitáček a kolektiv: Východní Morava v 10. až 14. století. Brno, Moravské zemské muzeum 2008, s. 155-167. ISBN 978-80-7028-319-6
 • Mitáček, Jiří: K proměnám řádových struktur ve Slezsku v čase českého johanitského převora Ziemovita Těšínského (1372–1390). Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, 2008. Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka). Opava, Slezská univerzita 2008, s. 49-60. ISSN:1803-411X
 • Mitáček, Jiří: Konflikt a smíření u voleb českých johanitských převorů. Ke vztahům českých Lucemburků, papežské kurie a řádu johanitů. In: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května–1. července 2007 v Brně. Eds. Martin Nodl a Martin Wihoda. Praha, CMS – Brno, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: země, prameny, kultura 2008, s. 305-323. ISBN 978-80-86488-48-6
 • Mitáček, Jiří: Chudí rytíři chrámu Šalamounova; Rytířské řády v českých zemích; Odtajněná fakta z výslechů templářů. Živá historie. Listopad – prosinec 2008, s. 60-63. ISSN 1802-2278
 • Vládcové Moravy. Kniha statí ze stejnojmenného přednáškového cyklu. Ed. Jiří Mitáček. Brno, Moravské zemské muzeum 2007, 176 s. ISBN 978-80-7028-304-2
 • Mitáček, Jiří: Johanitský řád v Kladsku za vlády Lucemburků. Kladský sborník 7, 2006. Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové 2007, s. 17-40. ISBN 80-903509-6-8, ISSN 1212-1223
 • Mitáček, Jiří: Světla a stíny vlády moravských Lucemburků. In. Vládcové Moravy. Kniha statí ze stejnojmenného přednáškového cyklu. Ed. Jiří Mitáček. Brno, Moravské zemské muzeum 2007, s. 42-52. ISBN 978-80-7028-304-2
 • Mitáček, Jiří: Strakonice ve struktuře české provincie řádu johanitů za vlády Lucemburků. Jihočeský sborník historický 75, 2006. České Budějovice, Jihočeské muzeum 2007, s. 40–61. ISSN 0323-004X
 • Mitáček, Jiří – Procházka, Rudolf: Město královské. In: Kolektiv autorů: Uherské Hradiště – královské město na řece Moravě. Uherské Hradiště, Město Uherské hradiště 2007, s. 59-78. ISBN 978-80-239-9873-3
 • Mitáček, Jiří: Rok 1363 a jeho význam v historii královského města Uherské Hradiště. Vlastivědný věstník moravský 57, 2007. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost, s. 334-348. ISSN 0323-2581
   

 

 • Mitáček, Jiří – Břečka, Jan: Kraličtí občané na bojištích I. světové války. I. část. Z kralické tvrze 23, 2006. Brno, Moravské zemské muzeum 2006, s. 52-61. ISBN 978-80-7028-228-1
 • Mitáček, Jiří: Čeští johanité v předvečer husitských válek (1397–1421). Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 91, 2006. Brno, Moravské zemské muzeum 2006, s. 139–154. ISSN 0323-0570
 • Mitáček, Jiří: Řád johanitů a moravští cisterciáci v předhusitském období. Několik poznámek k jejich střetávání a míjení. In: Cisterciáci na Moravě. Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu. Ed. Miroslav Pojsl. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, s. 175-184. ISBN 80-244-1460-0
 • Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. K vydání připravil Jiří Mitáček. Brno, Moravské zemské muzeum 2005, 153 s. ISBN 80-7028-259-2
 • Mitáček, Jiří: Funkce pitanciáře v životě johanitských komend. In: Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. K vydání připravil Jiří Mitáček. Brno, Moravské zemské muzeum 2005, s. 31-39. ISBN 80-7028-259-2
 • Mitáček, Jiří: Česká provincie řádu sv. Jana Jeruzalémského za vlády Lucemburků (1310–1419). Masarykova univerzita: netištěná disertační práce. Brno 2005, 198 s.
 • Mitáček, Jiří: Starobrněnští johanité a jižní Morava za vlády Lucemburků (1333–1411). Brno v minulosti a dnes 18, 2004. Brno, Archiv města Brna 2005, s. 43-55. ISSN 0524-689X
 • Mitáček, Jiří: Převorství Havla z Lemberka (1337–1366). Vzestup české provincie řádu johanitů. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 90, 2005. Brno, Moravské zemské muzeum 2005, s. 197-218. ISSN 0323-0570
 • Mitáček, Jiří: Správci a diplomaté. Česká johanitská provincie 1367–1397. Časopis Národního muzea 174, 2005. Praha, Národní muzeum, s. 113-135. ISSN 1214-0627
 • Mitáček, Jiří: Pozůstalost vrchního magistrátního rady ing. Jana Pospíšila (*18. října 1874–†28. července 1936). Miscellanea k historii obce Kralice nad Oslavou. Z kralické tvrze 22, 2002. Brno, Moravské zemské muzeum 2003, s. 41-53 včetně obr. příloh. ISBN 80-7028-194-4
 • Mitáček, Jiří: Příspěvek k dějinám johanitské komendy a špitálu v Brně. Brno v minulosti a dnes 16, 2002. Brno, Archiv města Brna 2003, s. 51-59. ISSN 0524-689X
 • Mitáček, Jiří: Řád sv. Jana Jeruzalemského na Moravě za vlády Lucemburků. In: XXVII. Mikulovské sympozium „Vývoj církevní správy na Moravě“ 9.–10. října 2002, Brno, ČR – Moravský zemský archiv, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost 2003, s. 283-289. ISBN 80-7275-046-1
 • Mitáček, Jiří: K některým aspektům života řádu johanitů za vlády Lucemburků. Provinciální kapituly konané na Moravě a ve Slezsku, jejich význam ve správě provincie a komunikaci s řádovým centrem na Rhodu. In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Eds. Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda. Brno, Matice moravská 2003, s. 553-558. ISBN 80-86488-13-6
 • Mitáček, Jiří: Čeští johanité v prvních desetiletích vlády Lucemburků. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 88, 2003. Brno, Moravské zemské muzeum 2003, s. 153-169. ISSN 0323-0570
 • Jiří Mitáček, Slavomír Brodesser a Zdeňěk Fišer: Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Katalog expozice v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Brno, Moravské zemské muzeum 2002, 32 s. textu a obr. ISBN 80-7028-181-2
 • Mitáček, Jiří: Příspěvek k historii brněnského Paláce šlechtičen. Vlastivědný věstník moravský 54. 2002. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 2002, s. 78-82. ISSN 0323-2581
 • Mitáček, Jiří: Le Mémorial de la Bible de Kralice a la fin du XXe siecle. In: XVIeme Colloque „Musees protestants“. 11eme Rencontre Européenne – Telč et Velká Lhota/Republique tcheque – du 27 Avril au 1er Mai 2001 – „De Jan Hus a nos jours. Une mémoire vivante – un musée en création.“ Paris 2002, s. 62-64.
 • Mitáček, Jiří: Ziemovit Těšínský, generální převor johanitů a slezský kníže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – Řada historická C 46, 1999. Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzitzy 2001, s. 17-40. ISSN 0231-7710
 • Mitáček, Jiří – Břečka, Jan: II. světová válka v dokumentačním programu historického oddělení Moravského zemského muzea. In: Metodika muzejní práce v terénu aneb Muzejník jako sběrač, lovec, objevitel. Sborník přednášek ze semináře 22.–23. června 2000. Hodonín, Masarykovo muzeum 2001, s. 55-58. ISBN 80-238-7717-8
 • Mitáček, Jiří: Čeští johanité a papežské schizma v letech 1378–1384. In: Historie ʼ97. Celostátní studentská vědecká konference. Brno 3.–5. prosince 1997. Ed. Libor Jan. Brno, Matice moravská 1998, s. 31-57. ISBN 80-902304-2-3
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS