Tajemná rytina z paleolitu bude poprvé vystavena v expozici Pravěk Moravy

Již ve čtvrtek 29. června se můžete v expozici Pravěk Moravy v Dietrichsteinském paláci MZM na vlastní oči seznámit s unikátním nálezem. Ústav Anthropos a Centrum kulturní antropologie Moravského zemského muzea poprvé představují veřejnosti unikátní nález, kterým je jemná rytina mamuta a koně na povrchu říčního valounu kulmské břidlice, která by měla být stará přibližně 15 tisíc let. Umělecký předmět o velikosti 75x50x19,5 mm se podařilo odkrýt v rámci archeologického výzkumu paleolitické lokality Ostrava-Hošťálkovice II.

Badatelský archeologický výzkum byl v Hošťálkovicích zahájen v roce 2019. Zprvu se soustředil na známé gravettienské osídlení (lovců mamutů) z doby zhruba před 26 tisíci lety. V roce 2021 se pak podařilo identifikovat novou, dosud neznámou archeologickou vrstvu, která dokládá pobyt lovců kultury magdalénienu (lovci sobů a koní). Vyvrcholením dosavadní badatelské činnosti je pak nález zmiňovaného uměleckého předmětu, který byl vyzvednut v roce 2022 v prostoru kamenné struktury, která kromě pískovcových bloků a ploten obsahovala i nástroje a čepele z místního pazourku či hrubé nástroje z říčního křemene. Ke skutečnému objevu rytiny však došlo až v laboratoři MZM, když se při čištění nálezů podařilo rozpoznat rýhy ryté kamenným nástrojem do povrchu říčního valounu kulmské droby. Postupně se tak objevila postava zvířete, podobného mladému mamutovi a pomocí 3D mikroskopu se posléze podařilo rozpoznat hlavu dalšího zvířete, kterým je kůň.

Zatímco kůň byl pro tehdejší lovce běžným a často loveným zvířetem, mamut v té době vymíral, a patrně proto byl magdalénienskými zobrazován výjimečně. Na území České republiky je to v této kompozici zcela unikátní předmět, přestože z tohoto období známe krásné rytiny koní a bizonů z jeskyně Pekárny. Nejbližší paralely rytin mamutů jsou známy až z Německa. Výjimečnou se stává i samotná zkoumaná lokalita, neboť se na ní dochovalo několik fází osídlení, a to z období magdalénienu bylo dosud z oblasti Ostravska dosud neznámé. Všechny dřívější významné nálezy jako například soška ženy z krevele z Landeku pocházely z období lovců mamutů - gravetienu.

Výzkum probíhá za finanční podpory MK ČR (MK000094862) a MZM, ve spolupráci s ARÚB a za podpory městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice.

Mysterious stone engraving from palaeolithic age


The Anthropos Institute and the Centre for Cultural Anthropology of the Moravian Museum in Brno are displaying a unique find to the public. From 29 June 2023 you can see it with your own eyes in the exhibition Prehistory of Morava in Dietrichstein palace.

A fine engraving of a mammoth and a horse on the surface of a river siltstone pebble is approximately 15 thousand years old. The art object, measuring 75x50x19.5 mm, was discovered during archaeological excavation of the Paleolithic site Ostrava-Hošťálkovice.

The archaeological excavation began in 2019. At first, it focused on research of the known Gravettian settlement (Mammoth hunters) from around 26 thousand years ago. In 2021, it was possible to identify a new, previously unknown archaeological layer, which indicates the presence of Magdalenian culture hunters (reindeer and horse hunters). In 2022, an area with a stone structure, which contained blocks of sandstone, slabs, lithic tools, and blades made of local flint or rough tools made of river quartz was uncovered. It is here that the art object was recovered. The actual discovery of the engraving, however, took place in the Moravian Museum laboratory during cleaning of the finding. It was possible to discern grooves carved by stone tools on the surface of the stone. Gradually, the figure of an animal similar to a young mammoth appeared. Later with the help of a 3D microscope, it was possible to identify the head of another animal, a horse.

While the horse was a common and frequently hunted animal for the hunters of the time, the mammoth was beginning to die out, which is probably why it was rarely depicted by Magdalonian hunters. In the territory of the Czech Republic, the object represents a unique composition, although we know the beautiful engravings of horses and bison from the Pekárna cave from this period. The closest parallels to mammoth engravings are known only from Germany. The investigated site itself i salso exceptional, as several phases of the settlement have been preserved there. The settlement from the Magdalenian period was hiherto unknown in the Ostrava area. All the earlier important finds, such as the statuette of a woman made of hematite from Landek, date from the period of the mammoths hunters - the Gravettian.

The research is being conducted with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic (MK000094862) and the Moravian Museum, and in cooperation with ARÚB and the city district of Ostrava-Hošťálkovice.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS