Oddělení dějin divadla

Adresa

Kapucínské nám. 8
659 37 Brno

tel.: +420 533 435 256
e-mail: divadelni (zav) mzm.cz


Poštovní adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno

Vedoucí oddělení

PhDr. Jaroslav Blecha - vědecký a výzkumný pracovník se zaměřením na výzkum, dokumentaci a hodnocení přeměn českého loutkového divadla (loutkářské rody, kočovné loutkové divadlo, amatérské rodinné a spolkové loutkové divadlo). Dále na srovnávací výzkum a mapování českých loutkářských sbírek s důrazem na determinaci původu českých loutek, hledání obecných znaků v přeměnách jejich tvarosloví a technologie.

tel.: +420 533 435 256
e-mail: jblecha (zav) mzm.cz

Zaměstnanci

 • Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. – kurátor se zaměřením na výzkum a dokumentaci profesionálního činoherního divadla 18.–20. století na českém území, resp. na Moravě, s koncentrací na projevy související s lidovým barokním divadlem, českou divadelní avantgardou a modernou.
  tel.: +420 533 435 259, e-mail: ajochmanova (zav) mzm.cz
 • Mgr. Hana Ocetková – kurátor se zaměřením na výzkum a dokumentaci profesionálního hudebního divadla a baletu 19.–20. století na českém území, resp. na Moravě.
  tel.: +420 533 435 256, e-mail: hocetkova (zav) mzm.cz
 • Helena Šedá – restaurátor-konzervátor se zaměřením na textil.
  tel.: +420 533 435 258, e-mail: hseda (zav) mzm.cz
 • Mgr. Olga Piperová Taušová, DiS. – restaurátor-konzervátor se zaměřením na dřevo, papír, kov.
  tel.: +420 533 435 258, e-mail: opiperova (zav) mzm.cz

Charakteristika oddělení

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955. Spravuje sbírku teatrálií (ponejvíce moravik), která původně vznikala zásluhou Družstva českého Národního divadla v Brně od roku 1881. Po jeho zániku v roce 1948 bylo správou sbírky pověřeno Moravské muzeum, kam byly předměty roku 1951 přemístěny (cca 22 tisíc kusů). V roce 1955 byl zřízen divadelní referát při hudebně-historickém oddělení, od 1. dubna 1957 bylo pracoviště osamostatněno jako divadelní oddělení. Od té doby je sbírka budována a spravována systematicky, doplňována vlastní akviziční činností. Větší část sbírkového fondu pochází z 19. a 20. století. Malý počet předmětů má původ i v 18. století (divadelní cedule). V současné době pracoviště spravuje více než 94 tisíc sbírkových předmětů a odbornou specializovanou knihovnu o 16 tisících titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, dokumentuje například vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům v oboru, laické veřejnosti pouze výjimečně.

Posláním pracoviště je studium, dokumentace, vědecké hodnocení dokumentů, zveřejňování poznatků a osvětová činnost v oblasti divadla zejména na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního (zčásti i ochotnického) divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla.

Od dubna 2022 prezentuje oddělení část své sbírky v dlouhodobé expozici Loutkářské umění, v níž představuje tradiční české loutkářství. Expozice v Paláci šlechtičen na ulici Kobližná nabízí typické loutky, dekorace, divadla a jiné dokumenty v kontextu s jejich divadelní funkcí a dobovým milieu. Přibližuje sociální původ, společenské postavení a zázemí tvůrců, prostředí i atmosféru produkcí, konvence scénování a také příznačný repertoár.

Spot k 60. výroční Oddělení dějin divadla

 • Výzkum, dokumentace a hodnocení dějin divadla, resp. divadelní kultury na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního (zčásti i ochotnického) divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla.
 • Dílčí specifické projekty včetně grantových pak vycházejí z konkrétních podmínek, tedy obsazení kurátorských míst.
 • Současný výzkumný záměr nese název "Specifikum dějin českého divadla v kontextu s pramennou bází moravik" (Problematika profesionálního divadla 18. století na Moravě. Role významných moravských tvůrčích osobností v české divadelní kultuře 19. a 20. století. Pozice a funkce moravských loutkářských rodů, ochotnických spolkových loutkářských souborů a rodinného loutkového divadla v procesu formování českého divadla.).
 • Cílem je systematické studium, dokumentace a hodnocení přeměn a vývoje českého divadla na Moravě (se zaměřením na další rozšiřování a systemizaci sbírky moravských teatrálií Oddělení dějin divadla, tj. nalezení, selekci, získání a dokumentaci reprezentativních dokladů zkoumaného jevu). Dále průběžné vyhodnocování, zveřejňování a popularizace získaných poznatků.
 • Rozšiřování a systemizace sbírky moravských teatrálií, tj. nalézání, selekce, získání a dokumentace reprezentativních dokladů zkoumaného jevu.
 • Evidence a katalogizace sbírkových předmětů.
 • Digitalizace sbírkových předmětů (obrazová, audiovizuální).
 • Konzervace a restaurování sbírkových předmětů.
 • Zhotovování replik sbírkových předmětů (zejména k prezentačním účelům).
 • Sbírkový fond
 • Badatelna – v pracovní dny (8.00–16.00) po předchozí telefonické nebo korespondenční dohodě, tel. +420 533 435 256, 258, 259, e-mail: divadelni (zav) mzm.cz
 • Odborná divadelní knihovna – přístupná veřejnosti, výpůjční termíny po předchozí telefonické dohodě +420 533 435 259, e-mail: vvalentova (zav) mzm.cz. Zápůjčky vzácnějších publikací a periodik jsou možné pouze prezenčně.
 • Koncipování a realizace vlastních výstav (domácích i zahraničních).
 • Koncipování a realizace průvodních programů výstav (tvůrčí dílny, komentované prohlídky aj.).
 • Příležitostné přednášky, semináře, besedy, mediální pořady.
 • Příležitostná spolupráce s rozhlasem, televizí a filmem.
 • Zapůjčování sbírkových předmětů ke studijním a prezentačním účelům.
 • Expertní posudky předmětů, odborné posudky grantů a jiných divadelních projektů, determinace a expertizy divadelních předmětů a souborů předmětů k nákupům do veřejných sbírek, k vývozu do zahraničí a k restaurování, konzultace, služby badatelům.
 • Spolupráce s vysokými školami – FF MU Brno (Kabinet divadelních studií), FF UK Praha (Katedra divadelní vědy), FF UP Olomouc (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Umělecké centrum UP), JAMU Brno – pedagogická činnost, pravidelné přednášky, posudky prací, oponentury, konzultace.
 • Spolupráce s muzejně divadelními pracovišti – divadelní oddělení Národního muzea v Praze, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, divadelní oddělení Slezského zemského muzea v Opavě, Institut umění – Divadelní ústav v Praze.
 • Členství a činnost v národních a mezinárodních teatrologických společnostech a institucích (SIBMAS, Teatrologická společnost, Sdružení profesionálních loutkářů, České středisko UNIMA, UNIMA International aj.).
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS